ΑΠΟΦΑΣΗ (ΣΤΑΘΜΟΣ!) Ανωτέρου Διοικητικού Δικαστηρίου για Ιδιώτες Φύλακες – Ιδιωτικά Γραφεία

Αστυνομική Ανακοίνωση 7
22 Απριλίου 2017
Δελτίο Τύπου Ιούλιος και Αύγουστος 2017
26 Ιουλίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΣΤΑΘΜΟΣ!) Ανωτέρου Διοικητικού Δικαστηρίου για Ιδιώτες Φύλακες – Ιδιωτικά Γραφεία

Συμφωνα με δημοσίευση στη επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 6 Ιουνίου 2017 βγήκε απόφαση (σταθμός!) του Ανωτέρου Διοικητικού Δικαστηρίου για Ιδιώτες Φύλακες.

Η απόφαση ξεκαθαρίζει ότι εταιρείες ασφάλειας δεν επιτρέπεται να εργοδοτήσουν ή να αγοράσουν υπηρεσίες από ιδιώτες φύλακες και η κατ΄ επανάληψη διάπραξη του αδικήματος είναι ισχυρό στοιχείο για την λήψη απόφασης από το Ανώτερο Δικαστήριο για την μη ανανέωση της άδειας λειτουργίας συγκεκριμένου γραφείου.

Σύμφωνα με το άρθρο(10) του Νόμου έχει ώς εξής:
“10. (1) Απαγορεύεται σε ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας να εργοδοτεί ως φύλακα, πρόσωπο για εκτέλεση οποιασδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4, εκτός εάν το πρόσωπο αυτό κατέχει άδεια φύλακα που εκδίδεται από τον Αρχηγό.”

Το άρθρο 4(1), 4(2) και 4(3) του Νόμου έχει ως εξής:
4. -(1) Το ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφαλείας δύναται να παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες ασφαλείας, οι οποίες δεν παρέχονται δυνάμει νόμου κατ’αποκλειστικότητα από κρατικούς οργανισμούς, τμήματα ή υπηρεσίες.

(2) Οι υπηρεσίες ασφαλείας που αναφέρονται στο εδάφιο (1) αφορούν οποιανδήποτε από τις πιο κάτω δραστηριότητες:
(α) επιτήρηση, προστασία ή φύλαξη κινητής ή ακίνητης περιουσίας ή εγκαταστάσεων
(β) προστασία φυσικών προσώπων
(γ) προστασία για ομαλή διεξαγωγή θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών ή αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων
(δ) ασφαλή μεταφορά και φύλαξη χρημάτων, αξιών και πολύτιμων αντικειμένων
(ε) εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας, πυρόσβεσης, κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, αντικλοπής και προστασίας εμπορευμάτων.
(στ) εγκατάσταση και διαχείριση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού
(ζ) έλεγχο επιβατών και αποσκευών στους χώρους του αεροδρομίου και λιμένων με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων
(η) εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ηλεκτρονική και φυσικής ασφάλειας
(θ) έλεγχο ή ρύθμιση της διακίνησης του κοινού με τη χρήση οχημάτων ή αλλων μέσων σε ιδιωτική περιουσία ή απαγορευμένη για είσοδο στο ευρύ κοινό περιοχή, με σκοπό την προστασία της εν λόγω περιουσίας ή περιοχής
(ι) παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών έρευνας
(ια) παροχή διευκολύνσεων ασφαλούς φύλαξης κινητής περιουσίας
(ιβ) διάθεση θωρακισμένων οχημάτων για τη μεταφορά χρημάτων ή άλλων αντικειμένων
(ιγ) λειτουργία και φύλαξη χώρων περιορισμού απαγορευμένων μεταναστών ή χώρων υποδοχής αιτητών ασύλου ή προσφύγων κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο “απαγορευμένος μετανάστης” δυνάμει του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου και κατά την έννοια που αποδίδεται στους όρους “αιτητής” και “πρόσφυγας” δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου.
(ιδ) οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που ο Υπουργός δύναται να καθορίσει με Διάταγμά του που δημοσιεύεσται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Ιδιώτης φύλακας δύναται να παρέχει υπηρεσίες μόνο αναφορικά με οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (δ), και (θ) του εδαφίου (2).

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου
“φύλακας” σημαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται από ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 και κατέχει άδεια δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και
“ιδιώτης φύλακας” σημαίνει πρόσωπο στο οποίο έχει εκδοθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου

Εδώ μπορείτε να δείτε Online ή να κατεβάσετε την Απόφαση ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017 όπως αυτή δημοσιεύτηκε .