Ενημέρωση Μελών ΚΥΣΕΑ 15/01/2014
15 Ιανουαρίου 2014
Καμπάνια Ενημέρωσης
2 Ιουνίου 2015

Αστυνομική Ανακοίνωση αρ. 6

Μέσα στο ευρύ πλαίσιο των προσπαθειών για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, η Αστυνομία διεξάγει ελέγχους και εποπτεία για την πιστή εφαρμογή των προνοιών της Νομοθεσίας που
αφορά τα ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, τους εργοδοτούμενους φύλακες τους και τους αυτοεργαζόμενους ιδιώτες φύλακες.

Η νομοθεσία έχει τεθεί σε εφαρμογή από το έτος 2009 και προβλέπει ότι κάθε πρόσωπο ή εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας οφείλει να εξασφαλίζει προηγουμένως τις προβλεπόμενες άδειες από τον Αρχηγό Αστυνομίας. Οι ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλειας αφορούν τη φρούρηση και προστασία υποστατικών και προσώπων, τη διεξαγωγή ερευνών καθώς και
υπηρεσίες τεχνικής φύσεως όπως εγκατάσταση/συντήρηση συστημάτων συναγερμού, κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, πυρασφάλειας κ.λπ.

Η παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας από μη αδειούχα νομικά πρόσωπα (εταιρείες) και φυσικά πρόσωπα, συνιστά ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης τους, υπόκεινται σε φυλάκιση που
δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 30.000,000 ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Οποιοδήποτε δε, νομικό ή φυσικό πρόσωπο εργοδοτεί μη αδειούχες εταιρείες ή πρόσωπα, διαπράττει το ποινικό αδίκημα του αυτουργού, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ποινικού Κώδικα (ΚΕΦ.154).

Επισημαίνεται ότι η Αστυνομία, αντιμετωπίζει ως συνεργάτες της όλα τα αδειούχα ιδιωτικά γραφεία, φύλακες και ιδιώτες φύλακες, προσβλέποντας στην από κοινού προσπάθεια για την πρόληψη και την
καταστολή της εγκληματικότητας, με απώτερο πάντα στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας στους πολίτες της Δημοκρατίας.

Προσβλέποντας στη συνεργασία όλων μας με σκοπό την αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη διεκπεραίωση των καθηκόντων και της αποστολής μας που αφορά την ασφάλεια του πολίτη και του κράτους μας, η Αστυνομία συνδιοργανώνει με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΚΕΒΕ) και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), παγκύπρια εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμου 125(Ι)/2007, η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των ημερομηνιών 09-18/01/2015.

Μέσα στο πλαίσιο διεξαγωγής της πιο πάνω εκστρατείας, θα διανεμηθεί σχετικό διαφωτιστικό ενημερωτικό φυλλάδιο, με την παράκληση αυτό να διαβιβαστεί σε Τμήματα/Υπηρεσίες/Φορείς, της αρμοδιότητάς σας, όπως εσείς κρίνετε αναγκαίο.

Το εν λόγω διαφωτιστικό φυλλάδιο, είναι στη διάθεσή σας και σε ηλεκτρονική μορφή. Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων
Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφάλειας (Γρ.Χ.Θ.Ιδ.Υπ.Ασφάλειας) της Αστυνομίας, στα τηλέφωνα 22808061, 22808073, 22808385 ή στο φαξ.22808951 ή στο email: xfilaretou@police.gov.cy.

Πηγή: Αστυνομική Ανακοίνωση αρ. 6 – Κατεβάστε το σχετικό δημοσίευμα εδώ